ผู้จัดทำ

posted on 31 Jan 2012 19:51 by history-nationalism
  .        
           ลัทธิชาตินิยม
.
                          จัดทำโดย
.
          นางสาว บุษราภรณ์     คงไมตรี      เลขที่ 26
.
          นางสาว ปรีดาภรณ์     อ่องละออ    เลขที่ 27
.
          นางสาว วัลลภา         สุขสง่า       เลขที่ 34
.
          นางสาว อัษฎกร        ปวรลักษณ์   เลขที่ 45
.
          นางสาว วัณณิตา       เจริญสุข      เลขที่ 50
.
                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12
.
                     โรงเรียน ราชวินิตบางแก้ว